Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11475
Nhan đề: The language of graphic design : an illustrated handbook for understanding fundamental design principles
Tác giả: Poulin, Richard
Từ khoá: Design
Graphic arts
Commercial art
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Rockport Publishers
Tóm tắt: This book offers an understanding of the fundamental elements and principles of graphic design language: what they are, why they are important, and how to use them effectively. Organized by the building blocks of the graphic design language, this book includes work by some of the most successful and renowned practitioners from around the world and how they have applied these fundamental principles to their work
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11475
ISBN: 9781592536764
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4174_1_The Language of Principles_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover900.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_2_The Language of Principles_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents122.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_3_The Language of Principles_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction2.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_4_The Language of Principles_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Point4.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_5_The Language of Principles_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Line5.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_6_The Language of Principles_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Shape4.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_7_The Language of Principles_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Form3.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_8_The Language of Principles_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Light4.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_9_The Language of Principles_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Color7.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_10_The Language of Principles_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Texture5.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_11_The Language of Principles_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Scale5.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_12_The Language of Principles_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Movement4.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_13_The Language of Principles_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Space4.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_14_The Language of Principles_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Balance4.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_15_The Language of Principles_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Symmetry4.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_16_The Language of Principles_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Asymmetry4.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_17_The Language of Principles_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Tension4.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_18_The Language of Principles_Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Closure3.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_19_The Language of Principles_Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Expression5.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_20_The Language of Principles_Chapter 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Abstraction3.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_21_The Language of Principles_Chapter 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Tone4.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_22_The Language of Principles_Chapter 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Contrast4.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_23_The Language of Principles_Chapter 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Figure ground5.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_24_The Language of Principles_Chapter 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Frame4.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_25_The Language of Principles_Chapter 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Proportion3.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_26_The Language of Principles_Chapter 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Image5.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_27_The Language of Principles_Chapter 24.pdf
  Giới hạn truy cập
Pattern5.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_28_The Language of Principles_Chapter 25.pdf
  Giới hạn truy cập
Typography7.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_29_The Language of Principles_Chapter 26.pdf
  Giới hạn truy cập
Grid5.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_30_The Language of Principles_Glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_31_The Language of Principles_Bibliograp.pdf
  Giới hạn truy cập
Bibliography639.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4174_32_The Language of Principles_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index4.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.