Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11456
Nhan đề: The fundamentals of graphic design
Tác giả: Ambrose, Gavin
Harris, Paul
Từ khoá: Commerical art
Graphic arts
Design
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: AVA Publishing SA
Tóm tắt: This title examines the familiar aspects of the graphic design process, such as art directing, copyright issues and web design, as well as the broader implications of graphic design, including social responsibility, its role in art and its future
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11456
ISBN: 978-2-940373-82-6
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4171_1_The Fundamentals of Graphic Design_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover496.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_2_The Fundamentals of Graphic Design_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents83.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_3_The Fundamentals of Graphic Design_How to.pdf
  Giới hạn truy cập
How to get the most out of this book216.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_4_The Fundamentals of Graphic Design_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction254.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_5_The Fundamentals of Graphic Design_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Graphic design as a discipline1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_6_The Fundamentals of Graphic Design_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Influences and creative elements4.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_7_The Fundamentals of Graphic Design_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
The graphic design process3.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_8_The Fundamentals of Graphic Design_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Delivering the message3.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_9_The Fundamentals of Graphic Design_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Procuring work3.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_10_The Fundamentals of Graphic Design_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
The production process3.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_11_The Fundamentals of Graphic Design_Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix77.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_12_The Fundamentals of Graphic Design_Glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary904.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_13_The Fundamentals of Graphic Design_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index106.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4171_14_The Fundamentals of Graphic Design_Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements436.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.