Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11449
Nhan đề: Learning graphic design & illustration
Tác giả: Faulkner, Andrew
Chavez, Conrad
Wood, Brian
Từ khoá: Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Computer graphics
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Pearson Education, Inc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11449
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4164_1_Learning Graphic ... Illustration_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
COVER1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_2_Learning Graphic ... Illustration_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
CONTENTS31.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_3_Learning Graphic ... Illustration_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
INTRODUCTION39.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_4_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
GETTING STARTED WITH PHOTOSHOP CC1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_5_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
USING SELECTIONS AND LAYERS WHILE DESIGNING1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_6_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
IMPROVING AND EXTRACTING IMAGE CONTENT1.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_7_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
ENHANCING A DESIGN WITH TYPOGRAPHIC AND VECTOR ELEMENTS1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_8_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
MORE PHOTO REFINEMENTS1.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_9_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
PREPARING AND OUTPUTTING A FILE1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_10_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
GETTING STARTED WITH ILLUSTRATOR CC1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_11_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
WORKING WITH SHAPES AND PATHS1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_12_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
TRANSFORMING, POSITIONING, AND DRAWING1.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_13_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
WORKING WITH COLOR AND TYPE2.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_14_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
WORKING WITH LAYERS AND FILLS1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_15_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
EXPANDING YOUR TOOLKIT WITH BRUSHES AND STYLES2.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_16_Learning Graphic ... Illustration_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
WORKING WITH SYMBOLS, CC LIBRARIES, AND WEB CONTENT1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4164_17_Learning Graphic ... Illustration_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
INDEX168.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.