Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11250
Nhan đề: Quyền con người trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
Tác giả: Mai, Hồng Quỳ
Trần, Thăng Long
Ngô, Hữu Phước…[và những người khác]
Từ khoá: Nhân quyền
Pháp luật
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam,
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quyền con người; pháp luật quốc tế về quyền con người; Quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội văn hóa trong luật quốc tế; Luật quốc tế vê quyền con người của một số đối tượng cụ thể; Quyền con người trong pháp luật Việt Nam; Cơ chế đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11250
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8532_SA4150_1_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa339.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_2_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_3_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_DM viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục viết tắt1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_4_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổng quan về quyền con người14.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_5_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp luật quốc tế về quyền con người18.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_6_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế23.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_7_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật quốc tế16.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_8_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật quốc tế về quyền con người của một số đối tượng cụ thể27.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_9_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Quyền con người trong luật Việt Nam9.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_10_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ chế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người18.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8532_SA4150_11_QUYEN CON NGUOI TRONG LUAT QT VA LUAT VN_TL Tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo3.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.