Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11248
Nhan đề: Luật cạnh tranh và các văn bản mới
Từ khoá: Luật cạnh tranh
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11248
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8530_SA4148_1_luat canh tranh_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa648.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_1_luat canh tranh_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_2_luat canh tranh_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật cạnh tranh số 27/2004/QH1114.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_3_luat canh tranh_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh22.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_4_luat canh tranh_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghị định số 120/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh12.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_5_luat canh tranh_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghị định số 05/2006/NĐ-CP về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh705.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_6_luat canh tranh_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghị định số 06/2006/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý cạnh tranh1.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_7_luat canh tranh_Phan 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Law on competition no 27/2004/QH1117.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_8_luat canh tranh_Phan 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Decree on providing detailed regulations for implementation of a number of articles of the law on competition No. 116/2005/NDD-CP25.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_9_luat canh tranh_Phan 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Decree on dealing with breaches in the competition sector no 120/2005/ND-CP14.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_10_luat canh tranh_Phan 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Decree on functions, duties, powers and organizational structure of competition council. No 05/2006/NĐ-CP853.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8530_SA4148_11_luat canh tranh_Phan 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Decree on functions, duties, powers and organizational structure of competition administration department. No. 06/2006/NĐ-CP4.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.