Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1094
Nhan đề: Sản xuất giống và công nghệ hạt giống
Tác giả: Nguyễn Văn, Hoan
Vũ Văn, Liết
Từ khoá: Hạt gống
Công nghệ hạt giống
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông nghiệp 1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1094
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_SH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA485_1_San xuat giong va cong nghe hat giong_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách176 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_2_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Quá trình sinh sản ở thực vật874.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_3_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thành phần hoá học của hạt332.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_4_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Sự nảy mầm của hạt439.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_5_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Trạng thái ngủ nghỉ của hạt276.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_6_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Giá trị gieo trồng hạt giống201.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_7_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Sức sống và kiểm tra sức sống hạt giống260.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_8_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Bệnh hạt giống và kiểm nghiệm bệnh hạt giống334.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_9_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Những nguyên lý cơ bản của kỹ thuật sản xuất hạt giống cây trồng302.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_10_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Kỹ thuật sản xuất hạt giống đối với cây tự thụ phấn662.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_11_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Kỹ thuật sản xuất hạt giống ở cây giao phấn357.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_12_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: Sản xuất giống ở cây nhân giống vô tính244.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_13_San xuat giong va cong nghe hat giong_Chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 12: Quản lý, kinh doanh giống cây trồng421.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_14_San xuat giong va cong nghe hat giong_Phan phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần Phụ lục312.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA485_15_San xuat giong va cong nghe hat giong_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo141.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.