Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10859
Nhan đề: Creative fashion drawing : a complete guide to design and illustration styles
Tác giả: Chapman, Noel
Cheek, Judith
Từ khoá: Fashion drawing
Art and design
Figure drawing -- Technique
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Arcturus Publishing Limited,
Tóm tắt: Inspirational yet practical, this stylish introduction reveals what it takes to become a first-rate fashion illustrator. Including sections on templates and poses, fabrics, accessories and clothing design. Creative Fashion Drawing offers instruction in the full range of skills required to reach a professional standard. In addition to providing step-by-step tuition the book showcases an exciting range of work by fashion designers and illustrators. Whether you are a serious student who wants to add to your skills or someone who simply enjoys the creative process of drawing fashion, this book will take your work to another leve
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10859
ISSN: 9781782128908
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3914_1_Creative Fashion Drawing_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover703.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_2_Creative Fashion Drawing_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents19.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_3_Creative Fashion Drawing_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction434.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_4_Creative Fashion Drawing_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Equipment and Materials391.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_5_Creative Fashion Drawing_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Anatomy and Poses2.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_6_Creative Fashion Drawing_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Keeping and using a Sketchbook2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_7_Creative Fashion Drawing_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Drawing Fabric4.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_8_Creative Fashion Drawing_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Drawing Garments and Outfits1.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_9_Creative Fashion Drawing_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Drawing and Designing using a Template7.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_10_Creative Fashion Drawing_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Drawing Accessories1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_11_Creative Fashion Drawing_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Fashion Illustration Gallery8.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3914_12_Creative Fashion Drawing_Contributors.pdf
  Giới hạn truy cập
Contributors81.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.