Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10858
Nhan đề: Computer graphics and multimedia : applications, problems and solutions
Tác giả: DiMarco, John (editor)
Từ khoá: Computer graphics
Multimedia systems
Information Technology
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Idea Group Pub.,
Tóm tắt: As the disciplines of art, technology, and information science collide, computer graphics and multimedia are presenting a myriad of applications and problems to professionals and scholars in Computer Science, Information Science, Digital Art, Multimedia, Educational Technology, and Media Arts. Today's digital scholar can use Computer Graphics and Multimedia: Applications, Problems and Solutions as a tool to explore the vast parameters of the applications, problems, and solutions related to digital disciplines. Contributing authors include computer scientists, multimedia researchers
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10858
ISBN: 1591401968
1591401976 (e)
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3913_1_Computer Graphics and Multimedia_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover157.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_2_Computer Graphics and Multimedia_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents101.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_3_Computer Graphics and Multimedia_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface159.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_4_Computer Graphics and Multimedia_Acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments94.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_5_Computer Graphics and Multimedia_Part 1_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Teaching Computer Graphics and Multimedia: A Practical Overview223.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_6_Computer Graphics and Multimedia_Part 1_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Digital Prepress: Issues and Solutions for the Preparation of Print Media189.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_7_Computer Graphics and Multimedia_Part 1_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Screenspace351.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_8_Computer Graphics and Multimedia_Part 1_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
How to Use Photoshop to Improve the Gestalt of an Image414.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_9_Computer Graphics and Multimedia_Part 2_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Adaptive Narrative Virtual Environments288.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_10_Computer Graphics and Multimedia_Part 2_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Isoluminance Contours: A Fast, Simple Model for 4D Animated Visualization596.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_11_Computer Graphics and Multimedia_Part 2_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Content-Based Video Indexing and Retrieval851.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_12_Computer Graphics and Multimedia_Part 2_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Evaluating Graph Drawing Aesthetics: Defining and Exploring a New Empirical Research Area459.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_13_Computer Graphics and Multimedia_Part 3_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Client and Server Side Programming Concepts Incorporating Macromedia Flash194.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_14_Computer Graphics and Multimedia_Part 3_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Everything That Can Communicate Will: Aspects of Digital Asset Alignment and Management208.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_15_Computer Graphics and Multimedia_Part 3_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Analysis of Musical Content in Digital Audio468.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_16_Computer Graphics and Multimedia_Part 3_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Certain Aspects of Machine Vision in the Arts279.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_17_Computer Graphics and Multimedia_About the.pdf
  Giới hạn truy cập
About the Authors145.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3913_18_Computer Graphics and Multimedia_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.