Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10849
Nhan đề: Becoming a graphic and digital designer : a guide to careers in design
Tác giả: Heller, Steven
Vienne, Veronique
Từ khoá: Graphic arts--Vocational guidance
Commercial art--Vocational guidance
Computer graphics--Vocational guidance
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons,
Tóm tắt: Building on the past sucesses of Becoming a Graphic Designer and Becoming a Digital Designer, this newly combined fifth edition addresses the demands of finding and suceeding at a design career in the 21st century
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10849
ISBN: 9781118771983
9781119044703 (e)
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Mỹ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3910_1_Becoming a Graphic and Digital Designer_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover953.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_2_Becoming a Graphic and Digital Designer_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents43.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_3_Becoming a Graphic and Digital Designer_Foreword.pdf
  Giới hạn truy cập
Foreword33.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_4_Becoming a Graphic and Digital Designer_Glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary38.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_5_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 1_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Inspirations and Motivations1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_6_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 1_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Starting a Studio or Working for Someone Else3.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_7_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 1_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Partners on Partnering1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_8_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 2_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Letters and Type1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_9_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 2_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Making Logos and Marks74.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_10_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 2_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Books and Book Jackets1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_11_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 2_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Editorial Design720.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_12_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 2_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Social Innovation401.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_13_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 2_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Branding and Packaging392.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_14_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 2_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Illustration Design2.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_15_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 3_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Understanding Change1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_16_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 3_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Eccentrics and Design Quirkiness924.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_17_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 3_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
What Comes Next738.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_18_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 4_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Interactive Multimedia Installations and Interfaces724.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_19_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 4_Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Designing Apps for Mobile Devices786.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_20_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 4_Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
E-Commerce with a Soul1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_21_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 4_Chapter 17.pdf
  Giới hạn truy cập
User Experience Specialists825.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_22_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 4_Chapter 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Geeks, Programmers, Developers, Tinkerers694.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_23_Becoming a Graphic and Digital Designer_Part 5_Chapter 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Making Choices930.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_24_Becoming a Graphic and Digital Designer_College.pdf
  Giới hạn truy cập
College Directory37.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_25_Becoming a Graphic and Digital Designer_Additional.pdf
  Giới hạn truy cập
Additional Reading41.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3910_26_Becoming a Graphic and Digital Designer_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index78.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.