Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10778
Nhan đề: The Boundaries of the Human in Medieval English Literature
Tác giả: Yamamoto, Dorothy
Từ khoá: Medieval Literature
Animals in literature
English literature
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Tóm tắt: The Boundaries of the Human in Medieval English Literature
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10778
ISBN: 9780191718564 (e)
9780198186748
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3494-9780198186748-1 Title Pages.pdf
  Giới hạn truy cập
Title Pages143.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-2 Preface and Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface and Acknowledgements155.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-3 References....pdf
  Giới hạn truy cập
Note on References, Translations, and Abbreviations138.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-1.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction197.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-2.pdf
  Giới hạn truy cập
The Bestiary: Establishing Ground Rules242.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-3.pdf
  Giới hạn truy cập
Birds: The Ornament of the Air251.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-4.pdf
  Giới hạn truy cập
The Fox: Laying Bare Deceit226.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-5.pdf
  Giới hạn truy cập
The Heraldic Image247.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Bodies in the Hunt279.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-7.pdf
  Giới hạn truy cập
A Reading of The Knight’s Tale198.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-8.pdf
  Giới hạn truy cập
The Wild Man 1: Figuring Identity248.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-9.pdf
  Giới hạn truy cập
The Wild Man 2: The Uncourtly Other254.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Women and the Wild256.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-11.pdf
  Giới hạn truy cập
Conclusion196.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.