Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10690
Nhan đề: Computer Vision in Vehicle Technology: Land, Sea & Air
Tác giả: López, Antonio M.
Imiya, Atsushi
Pajdla, Tomas
Álvarez, Jose M.
Từ khoá: Automotive telematics
Computer vision
Nautical instruments
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons,
Tóm tắt: " Presents the latest advances in the field of computer vision and vehicle technologies in a highly informative and understandable way, including the basic mathematics for each problem. Provides a comprehensive summary of the state of the art computer vision techniques in vehicles from the navigation and the addressable applications points of view. Offers a detailed description of the open challenges and business opportunities for the immediate future in the field of vision based vehicle technologies. This is essential reading for computer vision researchers, as well as engineers working in vehicle technologies, and students of computer vision"
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10690
ISBN: 9781118868072
9781118868065 (e)
Bộ sưu tập: Kỹ thuật_Wiley_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover57.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents42.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_List of Contributors.pdf
  Giới hạn truy cập
List of Contributors29.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface39.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Abbreviations .pdf
  Giới hạn truy cập
Abbreviations28.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Computer Vision in Vehicles1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Autonomous Driving1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Computer Vision for MAVs738.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Exploring the Seafloor with Underwater Robots1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Vision-Based Advanced Driver Assistance Systems673.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Application Challenges from a Bird’s-Eye View528.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Application Challenges of Underwater Vision1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Closing Notes44.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_References.pdf
  Giới hạn truy cập
References180.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
15_SA3873_COMPUTER VISION...TECHNOLOGY_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index54.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.