Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10687
Nhan đề: Cable System Transients: Theory, Modeling and Simulation
Tác giả: Ametani, Akihiro
Ohno, Teruo
Nagaoka, Naoto
Từ khoá: Transients (Electricity)–Simulation methods
Electric lines–Simulation methods
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons,
Tóm tắt: A systematic and comprehensive introduction to electromagnetic transient in cable systems, written by the internationally renowned pioneer in this field. Presents a systematic and comprehensive introduction to electromagnetic transient in cable systems. Written by the internationally renowned pioneer in the field. Thorough coverage of the state of the art on the topic, presented in a well-organized, logical style, from fundamentals and practical applications. A companion website is available
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10687
ISBN: 9781118702123
9781118702154 (e)
Bộ sưu tập: Kỹ thuật_Wiley_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover75.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents52.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_About the Authors.pdf
  Giới hạn truy cập
About the Authors111.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface52.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements19.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Various Cables Used in Practice1.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Impedance and Admittance Formulas1.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Theory of Wave Propagation in Cables24.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Cable Modeling for Transient Simulations435.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Basic Characteristics of Transients on Single-phase Cables2.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Transient on Three-phase Cables in a Real System3.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Examples of Cable System Transients4.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Cable Transient in Distributed Generation System4.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14_SA3870_CABLE SYSTEM TRANSINTS_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index51.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.