Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10681
Nhan đề: Adaptive aeroservoelastic control
Tác giả: Tewari, Ashish
Từ khoá: Adaptive control systems
Aeroservoelasticity
Airplanes--Control systems
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons,
Tóm tắt: This is the first book on adaptive aeroservoelasticity and it presents the nonlinear and recursive techniques for adaptively controlling the uncertain aeroelastic dynamics. Covers both linear and nonlinear control methods in a comprehensive manner. Mathematical presentation of adaptive control concepts is rigorous. Several novel applications of adaptive control presented here are not to be found in other literature on the topic. Many realistic design examples are covered, ranging from adaptive flutter suppression of wings to the adaptive control of transonic limit-cycle oscillations.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10681
ISBN: 9781118457634
9781118823491 (e)
Bộ sưu tập: Kỹ thuật_Wiley_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_ Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover60.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_ Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents46.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_ Author.pdf
  Giới hạn truy cập
About the Author26.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3866_ADAPTIVE ... CONTROL_ Series Editor’s Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Series Editor’s Preface27.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_ Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface46.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction307.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Linear Control Systems916.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Aeroelastic Modelling537.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Active Flutter Suppression1.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Self-Tuning Regulation124.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
and Design166.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Nonlinear Oscillatory Systems and Describing Functions290.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Model Reference Adaptation of Aeroservoelastic Systems1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Adaptive Backstepping Control259.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
15_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Adaptive Control of Uncertain Nonlinear Systems1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
16_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Adaptive Transonic Aeroservoelasticity1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
17_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Appendix A.pdf
  Giới hạn truy cập
Analytical Solution for Ideal Unsteady Aerodynamics81.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
18_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Appendix B.pdf
  Giới hạn truy cập
Solution to Possio’s Integral Equation for Subsonic, Unsteady Aerodynamics85.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
19_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Appendix C.pdf
  Giới hạn truy cập
Flutter Analysis of Modified DAST-ARW1 Wing299.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
20_SA3866_ADAPTIVE AEROSERVOELASTIC CONTROL_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index41.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.