Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10113
Nhan đề: Energy Efficiency Towards The End Of Demand Growth - 1st ed.
Tác giả: Sioshansi, Fereidoon P. (editor)
Từ khoá: Energy conservation
Energy consumption
Power resources
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Elsevier,
Tóm tắt: Energy Efficiency: Towards the End of Demand Growth is a detailed guide to new energy efficiency technologies and policy frameworks affecting the profitability of efficiency projects. The contributions drawn together by F.P. Sioshansi feature insights from recognized thought leaders, detailed examinations of evolving technologies, and practical case studies yielding best practices for project planners, implementers and financiers. This volume challenges the "more is better" paradigm in energy production, examining efficiency technologies and measurement across the supply chain
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10113
ISBN: 9780123978790
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover195.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents128.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Copyright.pdf
  Giới hạn truy cập
Copyright97.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3857_D8353_Energy Efficiency_About the Authors.pdf
  Giới hạn truy cập
About the Authors189.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Foreword.pdf
  Giới hạn truy cập
Foreword142.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface122.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction277.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 1_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
End of Demand Growth is within Reach1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 1_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Utility Energy Efficiency Programs1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 1_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
A Global Perspective on the Long-term Impact of Increased Energy Efficiency1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 1_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Carpe Diem – Why Retail Electricity Pricing must Change Now567.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 1_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Is There an Energy Efficiency Gap?474.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 2_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Making Cost-Effective Energy Efficiency Fit Utility Business Models370.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 2_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
The Evolution of Demand-Side Management in the United States642.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
15_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 2_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
China1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
16_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 2_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Rapid Growth at What Cost? Impact of Energy Efficiency Policies in Developing Economies1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
17_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 3_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
The Prospect of Zero Net Energy Buildings in the United States595.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
18_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 3_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
What If This Actually Works? Implementing California’s Zero Net Energy Goals642.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
19_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 3_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Zero Net Energy At A Community Scale594.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
20_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 3_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Crouching Demand, Hidden Peaks974.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
21_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 3_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
From Consumer to Prosumer393.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
22_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 3_Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Back to Basics1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
23_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 3_Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Smarter Demand Response in RTO Markets571.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
24_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 4_Chapter 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Shifting Demand526.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
25_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 4_Chapter 18.pdf
  Giới hạn truy cập
What Comes After the Low-Hanging Fruit?740.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
26_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 4_Chapter 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Energy Convergence779.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
27_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 4_Chapter 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Energy Efficiency Finance, A Silver Bullet Amid the Buckshot?738.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
28_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 4_Chapter 21.pdf
  Giới hạn truy cập
The Holy Grail452.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
29_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 4_Chapter 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Trading in Energy Efficiency – A MarketBased Solution to Market Failure, or Just Yet Another Market Failure?390.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
30_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Part 4_Chapter 23.pdf
  Giới hạn truy cập
The Ultimate Challenge449.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
31_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Epilogue.pdf
  Giới hạn truy cập
How Do We Get There From Here?137.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
32_SA3857_D8353_Energy Efficiency_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index264.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.