Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10106
Nhan đề: Handbook of energy. Volume II: Chronologies, top ten lists, and word clouds
Tác giả: Cleveland, Cutler J.
Morris, Christopher
Từ khoá: Power resources
Energy industries
Renewable energy sources
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Elsevier,
Tóm tắt: This handbook covers the historical aspects of energy as covered in many books, journals, websites, disciplines, ideologies, and user communities and synthesizes the information in one central repository.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10106
ISBN: 9780124170131
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover235.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface30.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
SOURCES41.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bioenergetics891.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Biomass1.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Hydropower1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Wind945.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Coal3.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Oil3.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Oil Sands171.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Natural Gas1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Manufactured Gas202.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Electricity1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Nuclear1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
15_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Alternatives955.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
16_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Renewables994.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
17_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Solar1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
18_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Photovoltaics820.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
19_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Geothermal175.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
20_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Hydrogen439.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
21_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Fuel Cells419.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
22_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 1_Section 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Ocean Energy503.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
23_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
FOUNDATIONS45.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
24_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 2_Section 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Thermodynamics571.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
25_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 2_Section 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Physics1.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
26_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 2_Section 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Chemistry1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
27_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 2_Section 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Earth Science1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
28_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 2_Section 24.pdf
  Giới hạn truy cập
Measurement814.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
29_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 2_Section 25.pdf
  Giới hạn truy cập
Concepts947.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
30_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
APPLICATIONS41.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
31_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 26.pdf
  Giới hạn truy cập
Consumption923.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
32_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 27.pdf
  Giới hạn truy cập
Conversion828.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
33_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 28.pdf
  Giới hạn truy cập
Efficiency699.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
34_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 29.pdf
  Giới hạn truy cập
Storage509.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
35_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 30.pdf
  Giới hạn truy cập
Materials817.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
36_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 31.pdf
  Giới hạn truy cập
Devices and Tools611.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
37_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 32.pdf
  Giới hạn truy cập
Agriculture592.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
38_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 33.pdf
  Giới hạn truy cập
Mining558.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
39_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 34.pdf
  Giới hạn truy cập
Transportation, Land1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
40_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 35.pdf
  Giới hạn truy cập
Transportation, Water534.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
41_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 36.pdf
  Giới hạn truy cập
Transportation, Air828.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
42_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 37.pdf
  Giới hạn truy cập
Lighting501.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
43_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 38.pdf
  Giới hạn truy cập
HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)292.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
44_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 39.pdf
  Giới hạn truy cập
Refrigeration224.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
45_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 3_Section 40.pdf
  Giới hạn truy cập
Handbook of Energy, Volume II. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-417013-1.00040-6 © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved. Communication793.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
46_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 4.pdf
  Giới hạn truy cập
IMPACTS23.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
47_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 4_Section 41.pdf
  Giới hạn truy cập
Depletion and Shortages848.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
48_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 4_Section 42.pdf
  Giới hạn truy cập
Wars and Conflicts1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
49_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 4_Section 43.pdf
  Giới hạn truy cập
Health and Safety1.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
50_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 4_Section 44.pdf
  Giới hạn truy cập
Environment1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
51_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 4_Section 45.pdf
  Giới hạn truy cập
Climate Change1.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
52_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 4_Section 46.pdf
  Giới hạn truy cập
Ecology1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
53_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 4_Section 47.pdf
  Giới hạn truy cập
Transitions1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
54_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 5.pdf
  Giới hạn truy cập
CORRELATIONS22.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
55_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 5_Section 48.pdf
  Giới hạn truy cập
Economics259.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
56_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 5_Section 49.pdf
  Giới hạn truy cập
Business914.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
57_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 5_Section 50.pdf
  Giới hạn truy cập
Organizations539.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
58_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 5_Section 51.pdf
  Giới hạn truy cập
Policy1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
59_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 5_Section 52.pdf
  Giới hạn truy cập
Social Issues532.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
60_SA3856_D8352_Handbook of Energy. Vol II_Part 5_Section 53.pdf
  Giới hạn truy cập
Public Attitudes952.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.