Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10063
Nhan đề: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional aspects
Tác giả: Barros, Vicente R.
Field, Christopher B. , … [et al.]
Từ khoá: Climatic changes
Global environmental change
Climatic changes--Government policy
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Cambridge University Press,
Tóm tắt: This latest Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will again form the standard reference for all those concerned with climate change and its consequences, including students, researchers and policy makers in environmental science, meteorology, climatology, biology, ecology, atmospheric chemistry and environmental policy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10063
ISBN: 9781107058163
9781107683860 (e)
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover451.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents20.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Regional Context7.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Africa4.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Europe13.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 24.pdf
  Giới hạn truy cập
Asia2.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 25.pdf
  Giới hạn truy cập
Australasia5.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 26.pdf
  Giới hạn truy cập
North America4.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 27.pdf
  Giới hạn truy cập
Central and South America4.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 28.pdf
  Giới hạn truy cập
Polar Regions7.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 29.pdf
  Giới hạn truy cập
Small Islands3.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Chapter 30.pdf
  Giới hạn truy cập
The Ocean20.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3850_D8346_Climate change 2014_Part B_Annexes.pdf
  Giới hạn truy cập
Annexes1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.