Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10028
Nhan đề: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change
Tác giả: Edenhofer, Ottmar
Pichs-Madruga, Ramón, … [et al.]
Từ khoá: Climatic changes
Global environmental change
Climate change mitigation
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Cambridge University Press,
Tóm tắt: This latest Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will again form the standard reference for all those concerned with climate change and its consequences, including students, researchers and policy makers in environmental science, meteorology, climatology, biology, ecology, atmospheric chemistry and environmental policy.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10028
ISBN: 9781107058217
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover99.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Foreword.pdf
  Giới hạn truy cập
Foreword90 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface132.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Dedication.pdf
  Giới hạn truy cập
Dedication104.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3844_D8340_Climate Change 2014_In Memoriam.pdf
  Giới hạn truy cập
In Memoriam72.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
In Memoriam71.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3844_D8340_Climate Change 2014_SPM.pdf
  Giới hạn truy cập
Summary for Policymakers1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3844_D8340_Climate Change 2014_TS.pdf
  Giới hạn truy cập
Technical Summary4.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Introductory Chapter1.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Integrated Risk and Uncertainty Assessment of Climate Change Response Policies797.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Social, Economic, and Ethical Concepts and Methods944.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Sustainable Development and Equity923.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Drivers, Trends and Mitigation2.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Assessing Transformation Pathways4.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
15_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Energy Systems3.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
16_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Transport2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
17_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Buildings8.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
18_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Industry2.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
19_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)3.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
20_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Human Settlements, Infrastructure, and Spatial Planning4.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
21_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
International Cooperation: Agreements & Instruments3.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
22_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Regional Development and Cooperation5.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
23_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
National and Sub-national Policies and Institutions753.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
24_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Cross-cutting Investment and Finance Issues899.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
25_SA3844_D8340_Climate Change 2014_Annexes.pdf
  Giới hạn truy cập
Annexes1.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.